Actievoorwaarden

Deelname

Elke deelnemer aan de winactie dient een reactie op Instagram of Facebook te plaatsen waarbij wordt aangegeven waar men in zijn/haar huis het bijzettafeltje een plekje zou geven. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten toestemming hebben van ouder/verzorger.

Voorwaarden inzending

De inzending dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– De reactie is geplaatst op Instagram of Facebook

Gedragscode

Inzendingen met de volgende eigenschappen zijn niet wenselijk en maken daarom geen kans om te winnen:
– Materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden;
– Seksuele intimidatie en/of discriminatie;
– Een obsceen-, beledigend- en/of kwellende inhoud;

Inzendingen

Reacties kunnen tussen 29 maart vanaf 12:30 tot 11 april 2021 23:59 worden geplaatst op Instagram of Facebook. Iedere deelnemer (m/v) kan binnen de gestelde actieperiode zo veel inzendingen doen als men wenst. In totaal wordt er één winnaar gekozen.

Vaststelling van de winnaars

– Na het verstrijken van de inzendingsperiode op 11 april 2021 om 23:59 wordt door ’t Stalen Huys de winnaar geselecteerd uit alle inzendingen.
– De winnaar wordt kenbaar gemaakt in week 15, 2021. Overige deelnemers ontvangen geen bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Jurering

De jury bestaat uit 3 leden, allen vanuit verschillende disciplines werkzaam voor ’t Stalen Huys. Inzendingen worden beoordeeld op creativiteit en originaliteit. Mochten wij een winnaar niet persoonlijk kunnen bereiken in week 15, dan behouden wij het recht voor een andere winnaar te selecteren.

Prijs

De prijs betreft een stalen bijzettafel met koperkleur t.w.v. €75,-. De prijs wordt per pakketpost uitgereikt of wordt door de winnaar opgehaald aan de Weverstraat 12, 5051 HZ te Goirle. Dit zal nader bepaald worden met de winnaar. De prijs wordt uitgereikt aan de winnaar en kan niet aan derden overgedragen. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. ’t Stalen Huys garandeert onder andere niet dat het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen. ’t Stalen Huys is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze winactie of uit de door ’t Stalen Huys te verstrekken prijs. ’t Stalen Huys geeft geen enkele garantie op de te verstrekken prijs.

Slotbepalingen

’t Stalen Huys behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
– Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie wanneer ’t Stalen Huys van mening is dat er sprake is van het misbruik maken van de actie, frauduleus handelen en/of trachten de actie onrechtmatig te beïnvloeden;
– Wijzigingen en verbeteringen aan de actie aan te brengen en/of te beëindigen en/of deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijs te wijzigen voor zover ’t Stalen Huys dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht;

Vragen en klachten

Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden verzonden naar info@tstalenhuys.nl.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen tussen deelnemer en ’t Stalen Huys zullen bij uitsluiting worden beslecht door een bevoegde rechter.

Persoonsgegevens

De gegevens die ’t Stalen Huys in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van ’t Stalen Huys en zullen slechts voor het voeren van de actie en/of als publicatie op de website worden gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt. ’t Stalen Huys zal deze gegevens van de deelnemer verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan andere partijen.

Overige voorwaarden

– De deelnemer geeft ’t Stalen Huys toestemming zijn/haar inzending rechtenvrij te publiceren, zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze actie maar ook daarbuiten, of het nu gaat om redactionele of advertentionele uitingen.
– ’t Stalen Huys is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in ’t Stalen Huys in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.
– De inzendingen mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder)pornografische en ander seksueel getinte inzendingen in te sturen.
– Plagiaat en ander misbruik worden niet geaccepteerd.
– Werknemers van ’t Stalen Huys zijn uitgesloten van deelname.
– Inzendingen die niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden, worden uitgesloten van deelname.
– Wie besluit deel te nemen aan de winactie, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.